Extra bouw sociale huurwoningen

De gemeenteraad heeft op 10 oktober 2016 besloten de locatie Van Egmond in Woubrugge nader te onderzoeken op geschiktheid voor sociale woningbouw. Na het uitvoeren van onderzoeken naar bedrijven- en milieuzonering, flora en fauna, geluid en bodem, heeft de gemeenteraad op 17 januari jl. besloten om door middel van het Traject omgevingsparticipatie (TOP-traject) de omgeving te betrekken bij het opstellen van een plan voor sociale woningbouw op deze locatie. Op 29 mei 2017 besloot de gemeenteraad de locatie Gerardusschool in Oude Wetering aan te wijzen als geschikte locatie voor de realisatie van sociale huurappartementen. Ook voor die locatie is het TOP-traject ingezet.

Inmiddels is het participatietraject voor allebei de locaties afgerond. De geleverde input en de uitgangspunten van gemeente en corporaties worden nu verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan. We verwachten dat de gemeenteraad in januari een besluit neemt over het vrijgeven van het bestemmingsplan voor inspraak. Naast het bestemmingsplan krijgt de raad ook het verslag van het TOP-traject en een voorstel voor de grondexploitatie aangeboden.

Van Alcmaerlaan Hoogmade

In Hoogmade is de Van Alcmaerlaan ter hoogte van de Brede School aangewezen als locatie voor extra sociale woningbouw. Het huidige bestemmingsplan staat het bouwen van woningen binnen de maatschappelijke bestemming niet toe. Om de sociale woningen te kunnen bouwen is een bestemmingsplanprocedure doorlopen. De gemeenteraad heeft het nieuwe bestemmingsplan inmiddels vastgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan Van Alcmaerlaan maakt het mogelijk maximaal 10 sociale woningen aan de Van Alcmaerlaan ter hoogte van de Brede School te ontwikkelen. Na het doorlopen van eventuele juridische procedures start het overleg met omwonenden en andere belanghebbenden over de precieze invulling van de openbare ruimte van de locatie.

Zoektocht naar locaties gaat door

De gemeenteraad heeft de doelstelling uitgesproken om tussen 2016 en 2020 in totaal 150 tot 200 extra sociale huurwoningen te realiseren in Kaag en Braassem. Hiervoor zijn meerdere locaties nodig. Deze aantallen gaan niet gehaald worden op de locaties die nu in beeld zijn. De gemeente is en blijft in gesprek met projectontwikkelaars om binnen bestaande woningbouwprojecten extra sociale huurwoningen te realiseren. Dat heeft er op dit moment al toe geleid dat er in De Oevers in Roelofarendsveen 14 extra sociale huurwoningen worden gerealiseerd. Ook het Connexxionterrein in Leimuiden blijft nadrukkelijk in beeld voor de realisatie van extra sociale woningen. Het wachten is op een besluit van de provincie over de ontsluiting van Leimuiden op de N207.

Traject omgevingsparticipatie (TOP) afgerond

De participatie met omwonenden en andere belanghebbenden over extra sociale woningbouw is georganiseerd via het TOP-traject. De gemeente betrekt inwoners en belanghebbenden op die manier interactief en aan de voorkant bij de planvorming. Goede ideeën uit de samenleving gebruiken we om de plannen beter en concreter te maken. Doel is niet om een plan te maken waar iedereen het mee eens is. Het doel is het faciliteren van een open en transparant besluitvormingsproces.

Het TOP-traject voor de locaties Gerardusschool en Van Egmond heeft als volgt plaatsgevonden: 

Archief